Gutlyanskiĭ, V., Ryazanov, V., Sevost’yanov, E. and Yakubov, E. (2023) “On the Dirichlet problem for A-harmonic functions”, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine, (4), pp. 11–19. doi: 10.15407/dopovidi2023.04.011.