Krasylov, I., Moskvina, V. and Khilya, V. (2023) “FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS”, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine, (4), pp. 52–59. doi: 10.15407/dopovidi2023.04.052.