[1]
V. . Gutlyanskiĭ, O. . Nesmelova, V. . Ryazanov, and A. . Yefimushkin, “Hilbert problem with measurable data for semilinear equations of the Vekua type”, Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., no. 2, pp. 3–11, May 2022.