[1]
V. Gutlyanskiĭ, V. Ryazanov, E. Sevost’yanov, and E. Yakubov, “On the Dirichlet problem for A-harmonic functions”, Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., no. 4, pp. 11–19, Sep. 2023.