[1]
R. M. Dzhala, B. Y. Verbenets, V. R. Dzhala, and M. I. Melnyk, “ELECTRODYNAMIC CRITERION FOR EVALUATING THE QUALITY OF UNDERGROUND PIPELINE INSULATION”, Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., no. 4, pp. 33–42, Sep. 2023.