[1]
I. Krasylov, V. Moskvina, and V. Khilya, “FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS”, Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., no. 4, pp. 52–59, Sep. 2023.