[1]
Shokol Т., Suprun А., Hlibov Є., Moskvina В., and Khilya В., “Modifications of 7-hydroxy- 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin”, Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., no. 5, pp. 90–98, Oct. 2021.