Gutlyanskiĭ, V., V. Ryazanov, E. Sevost’yanov, and E. Yakubov. “On the Dirichlet Problem for A-Harmonic Functions”. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 4, Sept. 2023, pp. 11-19, doi:10.15407/dopovidi2023.04.011.