1.
Gutlyanskiĭ V, Ryazanov V, Sevost’yanov E, Yakubov E. On the Dirichlet problem for A-harmonic functions. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. [Internet]. 2023 Sep. 8 [cited 2023 Sep. 25];(4):11-9. Available from: https://dopovidi-nanu.org.ua/ojs/index.php/dp/article/view/2023-4-2