No. 4 (2023): Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine

Mathematics

 • Non-perturbative solution of the dual BBGKY hierarchy for hard-sphere fluids

  V.I. Gerasimenko, I.V. Gapyak
  3-10
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.003
 • On the Dirichlet problem for A-harmonic functions

  V.Ya. Gutlyanskiĭ, V.I. Ryazanov, E.A. Sevost’yanov, E. Yakubov
  11-19
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.011

Mechanics

Physics

 • ELECTRODYNAMIC CRITERION FOR EVALUATING THE QUALITY OF UNDERGROUND PIPELINE INSULATION

  R. M. Dzhala, B. Ya. Verbenets, V. R. Dzhala, M. I. Melnyk
  33-42
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.033

Chemistry

 • A SIMPLE APPROACH TO THE 1,3,4,6,11,11а-HEXAHYDRO-2H-PYRAZINO[1,2-b]ISOQUINOLINE SYSTEM

  A.S. Konovalenko , O.V. Shablykin, O.V. Shablykina, V.S. Brovarets , V.P. Khilya
  43-51
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.043
 • FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS

  I.V. Krasylov, V.S. Moskvina, V.P. Khilya
  52-59
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.052
 • AGGREGATION EFFECT OF BENZOINDOSQUARAINS ON SINGLET OXYGEN GENERATION

  A.T. Syniugina, A.A. Ishchenko
  60-67
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.060
 • SYNTHESIS FEATURES OF SODIUM- AND ZINC-CONTAINING BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATES

  N. Yu. Strutynska, M. S. Slobodyanik, Y.O. Titov
  68-75
  DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.068

Biology