Низькомолекулярнi протектори у салiцилатдефiцитних рослинах Arabidopsis thaliana пiд дiєю сольового стресу

ЗаголовокНизькомолекулярнi протектори у салiцилатдефiцитних рослинах Arabidopsis thaliana пiд дiєю сольового стресу
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториЯстреб, ТО, Колупаєв, ЮЄ, Обозний, ОI, Карпець, ЮВ, Дмитрiєв, ОП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.120
Номер видання6
РозділБіологія
Нумерація сторінок120-126
Дата публікації06/2016
МоваРосійська
Анотація

Порiвнювали реакцiю на сольовий стрес (200 мМ NaCl, 24 год) рослин арабiдопсису (Arabidopsis thaliana L.) дикого типу (Col-0) i трансформованих геном бактерiальної салiцилатгiдроксилази (NahG), якi вiдрiзняються низьким вмiстом салiцилової кислоти. Рiст рослин дикого типу пiсля сольового стресу значно пригнiчувався, а його вплив на рiст трансформантiв NahG був слабо вираженим. Пiсля сольового стресу в рослин обох генотипiв зменшувався вмiст хлорофiлiв i каротиноїдiв у листках, однак у рослин NahG змiни вмiсту фотосинтетичних пiгментiв були менш помiтними, нiж у рослин дикого типу. Збiльшення вмiсту пролiну в листках рослин дикого типу у вiдповiдь на дiю NaCl було бiльш iстотним порiвняно з таким у салiцилатдефiцитних трансформантiв. У той же час вмiст цукрiв i антоцiанiв у листках рослин NahG у вiдповiдь на сольовий стрес збiльшувався, а у дикого типу — зменшувався. Зроблено висновок про вiдмiнностi у внеску низькомолекулярних захисних сполук в адаптацiю до сольового стресу рослин арабiдопсису дикого типу i трансформованих геном бактерiальної салiцилатгiдроксилази.

Ключові словаArabidopsis thaliana, антоцiани, пролiн, салiцилова кислота, сольовий стрес, трансформанти NahG