Авторам

Редакція журналу приймає для публікації повідомлення, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності. До статті додається супровідний лист організації, в якій виконано дослідження.

Журнал друкує не більше трьох повідомлень одного автора на рік. Це правило не поширюється на дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України.

Статті направляються редколегією на рецензування. Після доопрацювання  статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. Прохання редакції про переробку не означає, що стаття прийнята до друку; після переробки вона знову розглядається редколегією. При відмові в публікації роботи редколегія залишає за собою право не повертати автору один екземпляр статті.

“Доповіді НАН України” не публікують статті полемічні, класифiкаційні та вузькоспеціальні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.

Повідомлення публікуються українською  або англійською мовою. Автор зазначає рубрику, в якій має публікуватися повідомлення, індекс за Універсальною десятковою класифікацією; свою поштову і електронну адресу, номер телефону.

Фактом подання статті до редакції журналу “Доповіді НАН України” її автор (автори) засвідчує свою свідому згоду з його редакційною політикою, етичними принципами, політикою відкритого доступу, положеннями про конфіденційність і авторські права, рецензуванням і редагуванням статей, вимогами та умовами підготовки і випуску журналу.

Адреса редакції: 
вул. Терещенківська, 3, 4-й поверх, к. 58
м. Київ, 01004, Україна
тел.: +38 (044) 235–12–16
ел. адреса: DopovidiNANU@gmail.com

 

Обсяг повідомлення не повинен перевищувати восьми сторінок журналу (включаючи список літератури — до 15 поз., таблиці, рисунки — до 4). Текст має бути набраний через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, розмір кегля 14 пт. Прості формули набирають у режимі набору тексту з використанням команд «верхній і нижній індекси, вставка символу», складні — за допомогою програми Math Type.

Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Наукова термінологія повинна відповідати "Російсько-українському словнику наукової термінології" (Київ: Наук. думка. Т. 1–3. 1994, 1996, 1998).

Резюме (обсягом ~1800 знаків) подаються українською та англійською мовами з ключовими словами (обов’язково вказати написання прізвищ та ініціалів, назву статті та організації (організацій) двома мовами, e-mail).

Списки літератури (мовою оригіналу та в перекладі на англійську мову) складаються в порядку посилання в тексті. Приклади оформлення літератури можна переглянути за посиланням Правила оформлення списків літератури. При цитуванні опублікованої в журналі статті необхідно вказувати присвоєний цифровий ідентифікатор об’єкта (doi).

Файл статті подається у форматі .doc. Рисунки потрібно подавати окремими файлами: фото і складні графіки зберігати у форматі .eps, .tif, .jpg, прості графіки можна подавати у .doc або .xls. Для імен файлів використовувати зрозумілі короткі назви, набрані латинськими літерами.

Статті подаються безпосередньо до редакції або надсилаються на електронну пошту dopovidinanu@gmail.com.

Номери журналу викладаються у відкритому доступі щомісяця на сайті http://dopovidi-nanu.org.ua.

Автор може передплатити номер журналу, в якому надруковано його статтю, у відділенні зв’язку "Укрпошти" (індекс 74137), а також у агенції «Укрінформнаука» (e-mail: innovation@nas.gov.ua; тел./факс: +38 (044) 288-03-46).