Contents No 5, 2018

Mathematics

Virchenko, N.O., Ovcharenko, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:3-7
Gorodetskii, V.V., Martynyuk, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:8-15

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Grinchenko, V.T., Gorodetska, N.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:22-27
Kaminsky, A.A., Kipnis, L.A., Polischuk, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:28-35

Physics

Shpenik, O.B., Zavilopulo, A.M., Pylypchynets, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:44-52

Geosciences

Orlyuk, M.I., Marchenko, A.V., Yatsevsky, P.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:60-66

Chemistry

Kolodiazhna, A.O., Grishkun, E.V., Gudyma, A.O., Kolodiazhna, O.O., Sheiko, S.Yu., Kolodiazhnyi, O.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:67-74

Biology

Mezhzherin, S.V., Saliy, T.V., Mezhzherin, I.S., Losev, A.A., Tsyba, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:75-82
Kuznietsova, H.M., Dziubenko, N.V., Lynchak, O.V., Tykhoniuk, O.I., Milokhov, D.S., Khilya, O.V., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:83-90

Medicine

Lanovenko, I.I., Gaschuk, A.P., Zakcharenko, A.S., Berezyuk, O.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:91-99
Sokolova, L.K., Pushkarev, V.M., Belchina, Yu.B., Pushkarev, V.V., Tronko, M.D.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:100-104

Ecology

Melnyk, V.I., Baransky, A.R.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 5:105-112