Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Found 839 results
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2019
Христофоров ЛМ. Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу. 2019 ;(1):40-46.
Конотоп ЄО, Карпець Л-А, Зінченко АВ, Лопатько СК, Коваленко МС, Смірнов ОЄ. Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L. 2019 ;(1):86-92.
Фещенко ІС. Достатня умова для того, щоб сума доповнювальних підпросторів була доповнювальною. 2019 ;(1):10-15.
1Омельчук АО, Грицай ЛВ. Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію в хлоридно-оксидних розплавах. 2019 ;(1):63-71.
Роженко НМ, Григорьєв ОМ, 1Картузов ВВ. Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об’єкта. 2019 ;(1):47-54.
Норкiн ВІ. Метод гiлок та меж для дискретної оптимізацiї в часткових або квазiпорядках. 2019 ;(1):16-22.
1Кушнір СВ. Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз). 2019 ;(1):55-62.
1Пірко ЯВ, Рабоконь АМ, Постовойтова АС, Білоножко ЮО, Калафат ЛО, Борисова ОВ, Царенко ПМ, 1Блюм ЯБ. Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей. 2019 ;(1):93-99.
1Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості нормальних хвиль у пружному півпросторі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. 2019 ;(1):23-32.
1Камінський АО, .А.Кіпніс Л, Поліщук ТВ. Про розвиток маломасштабних пластичних смуг з точки перетину ліній мікропластичного деформування. 2019 ;(1):33-39.

Сторінки