Редакційна політика

«Доповіді Національної академії наук України» ‒ періодичне наукове видання (далі – Журнал), засновником якого є Національна академія наук України (далі – НАН України). Журнал публікує оригінальні роботи, що висвітлюють питання математики, природничих та технічних наук, які раніше не були опубліковані та оформлені у вигляді статей, коротких повідомлень. Кожна робота має бути рекомендована до друку дійсним членом або членом-кореспондентом НАН України, який не є (спів)автором статті.

Друкована версія видання розповсюджується за передплатою, електронна версія є у відкритому доступі.

Матеріали публікуються українською або англійською мовами з обов’язковим резюме, відповідно, англійською або українською мовами.

Періодичність Журналу становить 6 номерів на рік.

Журнал індексується в репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua), у Відкритому українському індексі наукового цитування OUCI. Всі матеріали отримують doi.

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

 

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Головний редактор / редактори рубрик / члени редакційної колегії (далі – Редколегія) несуть відповідальність за ухвалення рішення про те, які статті будуть опубліковані. Редколегія керується редакційною політикою Журналу та діє в рамках чинного законодавства щодо публікаційної діяльності та авторського права.

Редколегія залишає за собою право відмовити в публікації поданих рукописів, якщо встановлено, що вони не відповідають стандартам щодо змісту і формальних ознак. Протягом двох місяців від дати подання рукопису Редколегія повідомляє автора, чи відповідає рукопис тематиці видання. Не більше ніж за пів року від дати подачі статті до редакції Редколегія за результатами рецензування повідомляє авторів про прийняття статті до друку чи про відмову від її публікації.

Члени Редколегії не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони розглядають для публікації. Якщо хтось із членів Редколегії має конфлікт інтересів щодо отриманого рукопису, він/вона має відмовитися від відбору рецензентів і не брати участі в ухваленні рішень, пов’язаних із рукописом.

Редколегія оцінює рукописи щодо їхнього наукового змісту без будь-яких расових, гендерних, сексуальних, релігійних, етнічних або політичних упереджень.

Редколегія не може використовувати неопубліковані матеріали, розкриті в представлених рукописах, без письмової згоди авторів. Інформація та ідеї, що містяться у поданих рукописах, повинні зберігатись у таємниці і не можуть бути використані для особистої вигоди.

Усі матеріали, подані до редакції Журналу, підлягають рецензуванню незалежних експертів / рецензентів, яких обирають та призначають на регулярних зборах Редколегії або головним редактором / редактором рубрики. Редакція дотримується принципу «сліпого рецензування», коли ім’я рецензента автору не розкривається. За рішенням головного редактора / відповідального за рубрику може застосовуватися «подвійне сліпе рецензування», яке передбачає, що рецензенти теж не знають особи авторів. Редколегія вживає всіх розумних заходів для забезпечення анонімності рецензентів до, під час і після процесу оцінювання.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори гарантують, що рукопис є їхньою оригінальною працею, не був опублікований раніше, не поданий та не розглядається для публікації в іншому виданні. Паралельне подання того самого рукопису до іншого журналу є неправомірною поведінкою та є підставою для вилучення рукопису із розгляду Журналу.

Якщо поданий рукопис є результатом науково-дослідного проєкту або його попередній варіант був представлений на конференції у вигляді усної доповіді (під такою самою або аналогічною назвою), детальна інформація щодо проєкту, конференції тощо має бути наведена в розділі «Фінансова підтримка або Funding».

Кожен автор гарантує, що подані до Журналу рукописи відповідають стандартам наукової етики. Автори мають також гарантувати, що рукопис не містить голослівних або незаконних тверджень і не порушує права третіх осіб. Видавець не несе юридичної відповідальності, якщо виникнуть будь-які вимоги щодо компенсації.

 

Стандарти звітності

Журнал, як основа наукової комунікації, дбає щоби усі статті містили достатньо інформації для того, аби забезпечити іншим можливість відтворити описувану роботу. Представлений рукопис має містити достатню деталізацію і посилання, надаючи рецензентам і згодом читачам можливість перевірити твердження, викладені в ньому, надати повну інформацію про використані методи, часові рамки тощо.

Автори несуть виняткову відповідальність за зміст власних матеріалів і повинні переконатись, що вони мають дозвіл від усіх залучених сторін на оприлюднення змісту.

Автори підтверджують, що правила захисту даних, етичні стандарти, авторські права третіх сторін та інші права дотримані в процесі збирання, оброблення та обміну даними.

Автори, які мають намір включити в публікацію рисунки, таблиці або інші матеріали, що вже були опубліковані в іншому місці, мають отримати дозвіл від власника авторських прав. Вважається, що будь-який матеріал, отриманий без таких доказів, походить від авторів.

 

Авторство

Автори повинні переконатись, що лише дописувачі, які зробили значний внесок у рукопис, вказані як автори. Якщо особи, відмінні від авторів, були залучені до важливих аспектів дослідницького проєкту та підготовки рукопису, їхній внесок слід зазначити у виносці або розділі «Подяки або Acknowledgements».

Автори повинні дотримуватися критеріїв авторства, які розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). Автор повинен:

 • зробити істотний внесок у концепцію або дизайн твору; або у збір, аналіз чи інтерпретацію результатів для роботи;
 • сприяти написанню твору або критичному перегляду його важливого інтелектуального змісту;
 • здійснити остаточне затвердження версії, що підлягає публікації; погодитись нести відповідальність за всі аспекти роботи;
 • забезпечувати, щоб питання, пов’язані з точністю або цілісністю будь-якої частини роботи, були належним чином досліджені й вирішені;
 • погодитись бути у списку авторів і затвердити повний список авторів.

Включення або виключення авторів під час редакційного процесу дозволено лише за умови надання обґрунтованих пояснень редакційній колегії та видавцю. Спроби включити до авторського колективу персон, які не зробили достатнього внеску в статтю, розглядатимуться Редколегією як випадки неправомірної поведінки.

 

Джерела інформації та цитування

Автори зобов’язані належним чином цитувати джерела літератури, які суттєво вплинули на їхні дослідження та на рукопис. Інформація, отримана в приватній бесіді або листуванні з третіми особами, під час розгляду проєктних заявок, рукописів і подібних матеріалів, не повинна бути використана без письмової згоди джерела інформації.

 

Плагіат

Плагіат, тобто факт використання чужих ідей, текстів чи іншого творчого доробку як власних, є явним порушенням наукової етики.

Плагіат також може бути пов’язаний з порушенням законодавства про авторські права, що є підставою для судового позову. Плагіатом вважається:

 • дослівне або майже дослівне копіювання або навмисне перефразування частин роботи іншого автора без чіткого зазначення джерела чи позначення скопійованого фрагмента (наприклад, за допомогою лапок);
 • копіювання рівнянь, рисунків або таблиць із чужої роботи без належного посилання на джерело та/або без дозволу оригінального автора чи власника авторських прав.

 

Усі подані матеріали перевіряються редакцією Журналу на наявність плагіату. Використовується як програмне забезпечення (UniCheck), так і експертна оцінка. Будь-який рукопис, що містить явні ознаки плагіату, буде автоматично відхилений, а інші санкції щодо цього визначаються Редколегією.

Якщо плагіат буде виявлено в уже опублікованій статті, Редколегія повинна відкликати її відповідно до процедури, описаної нижче в розділі «Політика відкликання», і автори підпадають під дію інших санкцій.

 

Інформація про фінансування (якщо застосовується)

Якщо стаття є результатом фінансованого проєкту, автори зобов’язані вказати джерела фінансування відповідно до своїх контрактів зі спонсором у такому форматі: «Ця робота була повністю/частково профінансована Назва фонду, Номер гранту, рік» «This work was supported by Funding Agency name, Grant’s N, year).

 

Конфлікт інтересів

Автори повинні розкрити у своєму рукописі будь-який фінансовий або інший суттєвий конфлікт інтересів, який міг вплинути на представлені результати або їх інтерпретацію, або задекларувати відсутність конфлікту інтересів.

Автори мають повідомляли про будь-які фінансові та нефінансові конфлікти інтересів у супровідному листі та включати до рукописів згадки, принаймні, про ті з них, які могли б вплинути на сприйняття змісту читачем. Необхідно повідомити про джерело фінансування дослідження та назвати його; також вказується й публікується роль джерела фінансування у формуванні концепції роботи, її проведення, аналізу даних та підготовці публікації.

Публікації в Журналі не мають містити контент, що рекламує будь-яку комерційну продукцію без позначки, що така публікація є рекламою.

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Усі автори, які подають статтю, повинні надати обліковий запис у Open Researcher and Contributor ID (ORCID). Номери ORCID для всіх авторів і співавторів додаються до авторських даних під час подання рукопису й будуть опубліковані разом із поданою статтею, якщо її приймуть до публікації в Журналі.

Для надання послуг по публікації статей Журнал збирає та обробляє персональні дані авторів. Дані, що збираються, включають: ім’я та прізвище автора, науковий ступінь та вчене звання, посада та назва установи / організації, в якій працює (навчається) автор, номер контактного телефону, адреса електронної пошти (e-mail), ORCID – Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (далі – персональні дані). Автор не зобов'язаний надавати усі персональні дані, перелічені вище, але якщо ці дані не будуть надані, Журнал може не мати можливості ефективно надати послуги з публікації статті.

Персональні дані автора можуть використовуватися в таких цілях:

 • надання послуг із публікації статті;
 • надання відповідей на запити автора.

Відповідно до Згоди автора на обробку персональних даних, яку він підписує при поданні статті, частина персональних даних (які ідентифікують його як автора статті) передається до міжнародних наукометричних баз, інформаційних продуктів та електронних бібліотек.

Журнал зберігає персональні дані автора протягом необмеженого періоду для врегулювання будь-яких запитів, які можуть виникнути стосовно опублікованої статті (наприклад, несплачені платежі, порушення авторських прав).

Персональні дані, введені на веб-сайті Журналу, будуть використовуватися виключно для цілей, зазначених вище, і не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.

 

ЕТИЧНІ ТА БЕЗПЕКОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо доступ до даних обмежений з етичних або безпекових міркувань, рукопис має містити:

 • опис обмежень щодо даних;
 • думку інституційної наглядової ради або подібного органу про обмін даними;
 • всю необхідну читачеві або рецензенту інформацію для подання заявки на доступ до даних та умови, за яких буде надано доступ.

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ В ОПУБЛІКОВАНИХ РОБОТАХ

Коли автор виявляє значну помилку або неточність у власній опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це головного редактора Журналу чи видавця і співпрацювати з редакцією для відкликання або виправлення статті.

Подаючи рукопис, автори погоджуються дотримуватися редакційної політики Журналу.

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Подані рукописи проходять процедуру «сліпого» (іноді – «подвійного сліпого») рецензування. Метою рецензування є допомога Редколегії в ухваленні редакційних рішень, а також можливість допомогти автору поліпшити рукопис.

Вибір та призначення рецензента(ів) здійснюється Редколегією або головним редактором, редактором рубрики. Рецензенти повинні бути фахівцями у предметній сфері рукопису. За можливості, вони не повинні бути афілійовані з тією ж установою, що й автори, і не мати нещодавніх спільних публікацій із будь-яким із авторів.

Кожна робота супроводжується рекомендацією члена НАН України (який не є її (спів)автором), в якій висвітлюється актуальність, новизна, доцільність публікації, відповідність отриманих результатів поставленій меті, коректність висновків.

Рецензент рукопису не повинен знати зміст рекомендації члена НАН України, що була подана зі статтею. Якщо рекомендація рецензента містить суттєві зауваження, Редколегія може призначити додаткових рецензентів. При рецензуванні Редколегія може вимагати від авторів надання додаткової інформації (зокрема, вихідних даних), якщо така інформація є необхідною для оцінювання наукової значущості рукопису. Ці матеріали зберігаються в таємниці і не використовуються для особистої вигоди.

Редколегія має забезпечити належний контроль якості рецензій та дбати, щоб рецензії були об’єктивними і відповідали стандартам академічної доброчесності. При виникненні будь-яких сумнівів щодо об’єктивності чи якості рецензії Редколегія залучає додаткових рецензентів.

Члени Редколегії можуть подавати власні статті до Журналу. У випадках, коли автор пов’язаний із Журналом, він має бути увільнений від усіх редакційних завдань для написання цієї статті, а інший член Редколегії нестиме відповідальність за нагляд за рецензуванням.

 

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів щодо дослідження, авторів та/або джерел фінансування дослідження. Якщо такі конфлікти існують, рецензенти мають негайно повідомити про них редакцію Журналу.

Якщо рецензент відчуває себе недостатньо кваліфікованим для рецензування дослідження, представленого в рукописі, або знає, що не зможе здійснити рецензування у визначений термін, він повинен негайно повідомити про це редакцію Журналу.

Рецензенти зобов’язані своєчасно надавати у письмовому вигляді компетентні та неупереджені відгуки про наукову значущість і наукову цінність рукопису. Рецензенти повинні подати рецензію протягом 3 тижнів після отримання рукопису або повідомити редакцію про необхідність більшого часу для її підготовки.

Рецензенти оцінюють рукопис, враховуючи його відповідність профілю рубрики Журналу, актуальність досліджуваної теми і застосованих методів, оригінальність і наукову новизну інформації, викладеної в рукописі, стиль викладу і науковий апарат.

Рецензенти мають попередити редакцію Журналу про будь-які обґрунтовані підозри або відомості про можливі порушення етичних стандартів з боку авторів. Рецензенти повинні зазначати відповідні опубліковані роботи, які не були процитовані авторами, і попереджати редакцію Журналу про істотну схожість між рецензованим рукописом і будь-яким іншим рукописом, вже опублікованим або таким, що проходить процедуру розгляду в іншому виданні, якщо їм відомо про таке. Рецензенти також попереджають редакцію Журналу про паралельне подання того самого рукопису до іншого журналу, якщо їм про це відомо.

Рецензії мають бути укладені об’єктивно – особиста критика автора з боку рецензента є недоречною. Рецензенти повинні чітко й аргументовано висловлювати свої думки.

Будь-які рукописи, отримані для рецензування, мають бути розглянуті як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні використовувати неопубліковані матеріали, розкриті в представлених рукописах, без письмової згоди авторів. Інформація та ідеї, що містяться в представлених рукописах, зберігаються в таємниці і не використовуються для особистої вигоди.

 

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТА ЗВЕРНЕНЬ

Будь-хто може повідомити редакторів та/або редакцію в будь-який час про підозру в неетичній поведінці або будь-якому виді неправомірної поведінки, надавши необхідну інформацію / докази для початку перевірки.

 

Перевірка звернень

Рішення щодо початку перевірки ухвалює Редколегія або створена нею група. Якщо серед авторів звернення є член Редколегії, він усувається від обговорення та ухвалення висновків за цим зверненням. Під час перевірки будь-які докази розглядаються як суворо конфіденційні і надаються лише тим, хто бере участь у перевірці. Обвинувачений завжди матиме можливість відповісти на будь-які висунуті проти нього звинувачення. Якщо перевіркою встановлено, що стався проступок, то він буде кваліфікований або як незначний, або як серйозний та визначена міра відповідальності – від попередження автору до відкликання статті та інформування установи, де виконано роботу.

Розглядаючи скарги й апеляції, Редколегія слідує принципам та рекомендаціям Комітету з етики публікацій (COPE) [1].

 

ПОЛІТИКА ВІДКЛИКАННЯ

Порушення встановлених обмежень видавця, власника авторських прав або автора (авторів), порушення професійних етичних кодексів і неправомірна поведінка стосовно досліджень: багаторазові подання, дублювання публікації, фіктивні заяви про авторство, плагіат, шахрайське використання даних і фабрикування даних, справжні помилки, про які повідомляють автори (наприклад, помилки через змішування зразків або використання наукового інструменту чи обладнання, що згодом виявляються несправними), неетичні дослідження або будь-які серйозні порушення вимагають відкликання статті. Іноді процедура відкликання може бути застосована для усунення помилок у рукописі або публікації. Основною метою відкликання є виправлення помилки зі збереженням цілісності наукового дослідження, а не покарання автора.

Для будь-якої відкликаної статті причину відкликання та особу, яка ініціює відкликання, чітко вказують у повідомленні про відкликання. Стандарти роботи з відкликанням розроблені низкою бібліотечних і наукових організацій, і передбачають, що в електронній версії оригінальної статті є посилання на примітку про відкликання, де чітко зазначено, що стаття відкликана. Оригінальна стаття зберігається без змін, за винятком водяного знаку в PDF-файлі, який вказує на кожній сторінці, що вона «відкликана».

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

«Доповіді Національної академії наук України» є журналом відкритого доступу. Увесь його контент доступний безкоштовно. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати повні тексти статей, а також установлювати HTML-посилання на них, не звертаючись за згодою до автора або видавця.

 

ПОЛІТИКА САМОАРХІВУВАННЯ

Автори самостійно можуть депонувати препринт, авторський постпринт (схвалену до друку версію) і видавничу версію (остаточний PDF) своєї роботи в інституційному, чи тематичному, чи загального призначення репозиторії, на власних вебсторінках (зокрема, у соціальних мережах) та/або вебресурсі установи, яка є місцем роботи авторів, до або під час процесу подання, у будь-який час після прийняття рукопису і в будь-який час після опублікування. У цьому випадку вони повинні надати повну бібліографічну інформацію (автори, назва статті, назва Журналу, том, випуск, сторінки) про оригінальну публікацію та зробити посилання на DOI статті й ліцензію.

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Автори зберігають авторські права на опубліковані статті і надають видавцеві невиключне право публікувати статтю, цитувати її як видавничий оригінал у разі повторного використання, а також поширювати її у всіх формах і засобах масової інформації. Статті розповсюджуватимуться на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) [2]. Автори можуть укласти окремі угоди щодо неексклюзивного поширення опублікованої статті (наприклад, розмістити її в інституційному репозиторії чи опублікувати в книзі), із підтвердженням її первинної публікації в Журналі.

 

ПОЛІТИКА МЕТАДАНИХ

Метадані Журналу є вільно доступними для всіх і можуть бути вільно використані всіма на умовах ліцензії Creative Commons Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication [3].

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

[1] URL: https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

[2] URL: Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY -NC-ND 4.0

[3] URL: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/