Contents No 1, 2020

Mathematics

Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:3-10
Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Yashchuk, V.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:11-15

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Nikitina, N.V., Talimonova, O.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:33-38

Physics

Doroshenko, I.Y., Podust, G.P., Degoda, V.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:49-53

Materials Science

Kud, І.V., Ieremenko, L.І., Krushynska, L.А., Zyatkevych, D.P., Zgalat-Lozynskyy, О.B., Shyrokov, О.V., Protsenko, L.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:54-60

Geosciences

Ilyenko, V.A., Burakhovich, T.K., Kushnir, A.M., Shyrkov, B.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:61-70

Chemistry

Klymenko, N.Yu., Krupska, T.V., Turov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:71-78

Biology

Melnyk, V.I., Didenko, S.J.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:79-88
Skorobogatov, O.Yu., Zhukov, I.Yu., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:89-94

Medicine

Pasteur, I.P., Baranova, L.A., Dmytrukha, N.M., Lahutina, O.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:95-102